Congress Chair

 • Tetsuya Taketsugu (Hokkaido Univ., Japan)

Advisory Board

 • Kimihiko Hirao (RIKEN)
 • Haruo Hosoya (Ochanomizu Univ.)
 • Suehiro Iwata (Keio Univ.)
 • Shigeru Nagase (Kyoto Univ.)
 • Hiroki Nakamura (IMS)
 • Hiroshi Nakatsuji (QCRI)
 • Koichi Ohno (IQCE)
 • Shigeyoshi Sakaki (Kyoto Univ.)
 • Kazuo Takatsuka (Kyoto Univ.)

International Scientific Committee

 • Michel Dupuis (Univ. Buffalo, USA)
 • Kwang S. Kim (UNIST, Korea)
 • Dongqing Wei (Shanghai Jiaotong Univ., China)

Local Committee

 • Yuriko Aoki (Kyushu Univ.)
 • Masahiro Ehara (IMS)
 • Jun-ya Hasegawa (Hokkaido Univ.)
 • Hajime Ito (Hokkaido Univ.)
 • Tamiki Komatsuzaki (Hokkaido Univ.)
 • Satoshi Maeda (Hokkaido Univ.)
 • Ayori Mitsutake (Meiji Univ.)
 • Masaaki Murakami (Hokkaido Univ.)
 • Masataka Nagaoka (Nagoya Univ.)
 • Hiromi Nakai (Waseda Univ.)
 • Hirofumi Sato (Kyoto Univ.)
 • Yasuteru Shigeta (Tsukuba Univ.)
 • Tetsuya Taketsugu (Hokkaido Univ.)
 • Takeshi Yanai (Nagoya Univ.)

Secretariat Office

 • Min Gao
 • Jun-ya Hasegawa
 • Takeshi Iwasa
 • Masato Kobayashi
 • Tetsuya Taketsugu

Co-organizer

Supporting Societies